Микола Онiщук: "Громадяни мають володiти повною iнформацiєю щодо своїх виборчих прав"

"Для українського народу iнститут виборiв є найбiльш важливим, а самi вибори є ключовим елементом полiтичного процесу та визначальною характеристикою участi громадян у полiтичному життi", — переконаний мiнiстр юстицiї України Микола Онiщук. Про вибори, виборчi права громадян та роботу Мiнiстерства юстицiї у цей вiдповiдальний перiод докладнiше розповiв головний правник країни Микола Онiщук.

— Як ви в цiлому оцiнюєте демократичнi перетворення в країнi i виборче законодавство в цiлому?

— Вибори та демократiя як суспiльнi явища невiд"ємнi одне вiд одного: вибори є умовою становлення демократiї, її ключовим вимiром i в певнiй мiрi її результатом.

Попри певну недосконалiсть чинного виборчого законодавства, Україна досягла значного поступу в останнi роки у проведеннi прозорих i демократичних виборiв. Пiсля парламентських виборiв 2006 року спостерiгачi вiд євросоюзу, Ради європи та ОБСє майже одноголосно заявили, що вибори вiдбулися чесно i вiдкрито.

На належному рiвнi пройшли i позачерговi вибори до парламенту у 2007 роцi, що були визнанi Парламентською асамблеєю Ради європи як демократичний механiзм врегулювання полiтичної ситуацiї. Вiдтак Україна поступово долає негативний iмiдж, який утворився у 2004 роцi, коли президентськi вибори були визнанi сфальсифiкованими.

— Якi, на вашу думку, потрiбнi змiни внести у виборче законодавство?

— В першу чергу мова йде про нагальну потребу в удосконаленнi виборчої системи та запровадження вiдкритих виборчих спискiв на виборах представницьких органiв влади. Це дозволить оптимiзувати порядок органiзацiї та проведення виборiв, завершить формування реєстру виборцiв та утвердження ефективних юридичних механiзмiв судового та позасудового захисту виборцiв.

Подiбнi змiни мають позитивно сприяти бiльш повнiй реалiзацiї виборчих прав громадян. Потрапивши на виборчi дiльницi, громадяни повиннi володiти повною iнформацiєю щодо своїх виборчих прав. До речi, за iнiцiативою Мiнiстерства юстицiї вже створено бiльше нiж сiмсот громадських приймалень, що надають населенню безоплатну правову допомогу, у тому числi i по виборчих правах. В кожному обласному управлiннi юстицiї громадяни можуть отримати квалiфiковану консультацiю. Саме управлiння юстицiї областей на регiональному рiвнi виступають основними iнiцiато-рами здiйснення право освiтнiх заходiв, в тому числi i по роз"ясненню законодавства про вибори.

— Давайте поговоримо про реєстр виборцIв. Багато полiтикiв спекулюють цим питанням. Яким чином виглядає сьогоднi ситуацiя iз формуванням даного реєстру?

— Особлива роль органiв юстицiї, якi покликанi брати участь у забезпеченнi реалiзацiї державної правової полiтики, полягає у пiдготовцi вiдомостей про виборцiв до вiдповiдного органу ведення Реєстру виборцiв вiдповiдно до закону України "Про Державний реєстр виборцiв".

На виконання постанов Центральної виборчої комiсiї вiд 18 травня 2009 року N 27 та вiд 31 липня 2009 року N 80 вiддiлами реєстрацiї актiв цивiльного стану була проведена досить об"ємна робота. В результатi органам ведення Державного реєстру виборцiв було надано iнформацiю про виборцiв за перiод з 1 лютого 2006 року до кiнця серпня 2009 року. Ця iнформацiя стосувалась приблизно 3 450 000 виборцiв.

— Яких крокiв варто очiкувати вiд Мiнiстерства юстицiї в подальшому у виборчому процесi?

— В першу чергу ми сконцентруємо свою увагу на право просвiтницькiй роботi, яка буде спрямована на пiдвищення правової культури учасникiв виборчого процесу. З метою створення належних умов та сприяння проведенню виборiв президента України у жовтнi 2009-го — сiчнi 2010 року буде активiзована робота органiв юстицiї, зокрема з роз"яснення виборчого законодавства учасникам виборчого процесу. Мова йде про бiльш активну роботу громадських приймалень з надання громадянам консультативної допомоги з питань виборчого законодавства. Також територiальнi органи юстицiї повиннi бiльш оперативно розглядати та приймати рiшення на повiдомлення про змiни структурних утворень тих полiтичних партiй, що є суб"єктами виборчого процесу.

Мiнiстерство юстицiї та його територiальнi органи забезпечуватимуть роз"яснення у засобах масової iнформацiї положень законодавства про вибори, а також навичок у його застосуваннi. Органам юстицiї доручено разом iз членами окружних виборчих комiсiй пiдвищувати квалiфiкацiю членiв дiльничних виборчих комiсiй, надавати їм консультативну допомогу з питань застосування закону України "Про вибори президента України".

Я переконаний, що вибори є iнструментом змiцнення довiри громадян як до української влади, так i до полiтичних партiй i цiлого ряду полiтичних iнститутiв. Напередоднi чергових президентських виборiв українськi влада та суспiльство мають довести свою вiдданiсть принципам демократiї, провiвши по-справжньому вiльну i чесну виборчу кампанiю. Це буде запорукою подальшої реалiзацiї демократичних перетворень у суспiльствi.

За додатковим роз"ясненням виборчого законодавства звертайтеся до головного управлiння юстицiї у м. Севастополi (вул. 4-а Бастiонна, 3; тел. 54-41-75; сайт: sevjust.gov.ua)

Другие статьи этого номера