Микола ОНIЩУК: "Судд?вська в?дпов?дальн?сть потребує вдосконалення"

В грудн? 2009 року в?дбулось зас?дання Каб?нету м?н?стр?в України, на якому обговорювались проблеми щодо подолання корупц?ї, в тому числ? у сфер? судочинства, та розглядались шляхи їх розв"язання. За результатами цього зас?дання Каб?нетом м?н?стр?в України прийнято р?шення про доц?льн?сть розробки М?н?стерством юстиц?ї України в?дпов?дного законопроекту. Про те, яким чином законопроект може впливати на судд?в та р?вень корупц?ї в судах, ми сп?лкуємося ?з головним юристом країни, м?н?стром юстиц?ї України Миколою Он?щуком.- Пане м?н?стре, розкаж?ть про законопроект ? як? проблеми в?н дозволяє усунути? <br>

— Проект закону України &quot;Про внесення зм?н до деяких закон?в України щодо вдосконалення механ?зму добору судд?в та притягнення їх до в?дпов?дальност?&quot; направлений, зокрема, на вдосконалення механ?зму притягнення судд?в до дисципл?нарної в?дпов?дальност? та покращення ефективност? функц?онування цього ?нституту в ц?лому. Задля цього проектом пропонується розмежувати компетенц?ю ?снуючих на сьогодн? квал?ф?кац?йних ком?с?й судд?в щодо добору судд?в та притягнення їх до дисципл?нарної в?дпов?дальност?. З ц?єю метою передбачається створення Дисципл?нарної ком?с?ї судд?в України як окремого, пост?йнод?ючого органу в систем? судоустрою, функц?ї якого зводитимуться виключно до вир?шення питань щодо притягнення судд?в до дисципл?нарної в?дпов?дальност?.<br>

— Наше сусп?льство, на жаль, звикло до того факту, що судд? не несуть в?дпов?дальност? за свої д?ї. Яким чином буде працювати ця ком?с?я ? як можна буде поскаржитися на того чи ?ншого суддю? <br>

— Перше. На в?дм?ну в?д нин?шнього механ?зму притягнення судд?в до дисципл?нарної в?дпов?дальност?, за яким право ?н?ц?ювати розгляд такого питання належить лише уповноваженим законом суб&quot;єктам, в тому числ? м?н?стру юстиц?ї, проектом передбачається над?лити таким правом кожного, кому в?дом? так? факти.<br>

Друге. З метою забезпечення оперативност? та ефективност? роботи дисципл?нарної ком?с?ї проектом запроваджується ?нститут дисципл?нарних ?нспектор?в, як? проводитимуть в?дпов?дн? перев?рки щодо факт?в порушень суддями закону та зд?йснюватимуть вс? процедурн? д?ї для п?дготовки матер?ал?в на розгляд ком?с?ї. Службу дисципл?нарних ?нспектор?в пропонується створити як урядовий орган, що д?ятиме при М?н?стерств? юстиц?ї.<br>

Третє. Розгляд дисципл?нарної справи в?дбуватиметься на засадах змагальност? под?бно до судового розгляду, п?д час якого заслуховуватиметься пов?домлення дисципл?нарного ?нспектора про результати зд?йснення перев?рки, пояснення судд?, щодо якого розглядалась справа, та (або) його представника, а також ?нших за?нтересованих ос?б.<br>

Запровадження таких п?дход?в дозволить уникнути зосередженост? в одних руках функц?й перев?рки факт?в дисципл?нарних проступк?в судд?в та безпосереднього розгляду питань про притягнення їх до дисципл?нарної в?дпов?дальност?. Одночасно з цим проектом визначаються ч?тк? п?дстави ? строки притягнення судд?в до дисципл?нарної в?дпов?дальност?, що унеможливить зловживання при прийнятт? в?дпов?дних р?шень. <br>

На сьогодн?, як в?домо, механ?зм притягнення судд?в до в?дпов?дальност? дещо ?нший. Так, право ?н?ц?ювати питання про дисципл?нарну в?дпов?дальн?сть судд? належить: народним депутатам України, уповноваженому Верховної Ради України з прав людини, голов? Верховного суду України (голов? вищого спец?ал?зованого суду — щодо судд? в?дпов?дного спец?ал?зованого суду, за винятком ?н?ц?ювання зв?льнення судд?), м?н?стру юстиц?ї України, голов? в?дпов?дної ради судд?в та членам Ради судд?в України. <br>

У зв&quot;язку з цим М?н?стерством юстиц?ї проводиться роз&quot;яснювальна робота серед населення щодо п?дстав та порядку притягнення судд?в до в?дпов?дальност?. В?дпов?дн? роз&quot;яснення можна знайти на оф?ц?йному сайт? М?н?стерства юстиц?ї України у рубриц? &quot;Доступ до правосуддя&quot;. У ц?й рубриц? також м?ститься ? зразок розробленої м?н?стерством заяви щодо неправом?рних д?й судд?. Цей зразок заяви м?стить вс? необх?дн? вимоги щодо ?нформац?ї, яку заявник повинен надати м?н?стерству для оперативного вир?шення питання щодо наявност? достатн?х п?дстав для ?н?ц?ювання дисципл?нарної в?дпов?дальност? судд?. Кр?м того, зазначену ?нформац?ю можна отримати у друкованому вигляд? у вс?х м?сцевих управл?ннях юстиц?ї.<br>

За результатами розгляду таких заяв за наявност? достатн?х п?дстав М?н?стром юстиц?ї вносяться в?дпов?дн? подання до квал?ф?кац?йних ком?с?й судд?в, як? безпосередньо вир?шують питання про застосування до судд? дисципл?нарного стягнення.<br>

— Чим аргументується створення такої структури при М?н?стерств? юстиц?ї? Чому не М?н?стерство внутр?шн?х справ?<br>

— У даному випадку сл?д виходити з того, що М?н?стерство юстиц?ї є головним органом у систем? центральних орган?в виконавчої влади ?з забезпечення реал?зац?ї державної правової пол?тики. Фах?вц? м?н?стерства мають в?дпов?дн? знання та досв?д у робот? з квал?ф?кац?йними ком?с?ями судд?в, п?дготовц? подань щодо дисципл?нарної в?дпов?дальност? судд?в, тому м?н?стерство в повн?й м?р? здатне орган?зувати фахову та ефективну перев?рку факт?в порушення суддями законодавства.<br>

— На вашу думку, цього достатньо, щоб судд? стали б?льш в?дпов?дальними ? квал?ф?кованими?<br>

— З точки зору в?дпов?дальност? у поєднанн? з уточненням п?дстав для цього — так. Якщо говорити про фахов?сть судд?в, проект пропонує запровадити нову систему добору судд?в, який полягатиме у складанн? кандидатами на посаду судд? квал?ф?кац?йного ?спиту у форм? анон?много тестування та сп?вбес?ди. Варто зазначити, що незалежне тестування, запроваджене М?н?стерством юстиц?ї минулого року для нотар?ус?в, повн?стю себе виправдало як спос?б боротьби з корупц?єю. <br>

Задля п?двищення р?вня п?дготовленост? кандидат?в на посаду судд? до специф?ки судд?вської профес?ї, особливо в практичних аспектах, проектом запроваджується обов&quot;язкове проходження ними спец?ал?зованої профес?йної п?дготовки в Академ?ї судд?в України. Такий механ?зм ?снує в багатьох європейських країнах ? показує довол? високу ефективн?сть такої форми п?дготовки. <br>

Головним напрацюванням проекту в ц?й частин? є запровадження по сут? нового механ?зму добору судд?вських кадр?в, що передбачає доступ до судд?вської профес?ї, а не до конкретної посади в конкретному суд?, як є на сьогодн?, та є одним ?з корупц?огенних чинник?в у судов?й систем?.<br>

— Яких зм?н ви оч?куєте внасл?док прийняття даного проекту як закону? <br>

— В першу чергу оч?кується посилення в?дпов?дальност? судд?в (у судд? зб?льшується к?льк?сть ризик?в бути покараним за зловживання повноваженнями) та покращення в ц?лому ситуац?ї в судов?й систем?. Запровадження д?євих механ?зм?в реагування на порушення суддями законодавства при розгляд? справ та оперативне вир?шення питань, пов&quot;язаних ?з притягненням їх до дисципл?нарної в?дпов?дальност?.<br>

По-друге, проект усуває самий суттєвий корупц?йний чинник, який не дозволяє наш?й судов?й систем? ефективно працювати. Українське сусп?льство нарешт? матиме можлив?сть отримувати високоморальних ? високопрофес?йних фах?вц?в, як? будуть стояти на захист? ?нтерес?в громадян. Спод?ваюся, що р?вень скарг на судд?в, як? я отримую практично щодня, знизиться в рази ? люди будуть задоволен? роботою судової г?лки влади.

Другие статьи этого номера